OBM Legal White

Privacy

Thuis /
Privacy

PRIVACY - GDPR BELEID - OBM LEGAL CONSULTING

Mei 2020

OBM Legal Consulting (hierna te noemen “Contractor” of “ons” of “wij”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als gegevensbeheerder in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen “AVG”).

De Contractor kan unilateraal deze Privacy Policy wijzigen of bijwerken door deze pagina aan te passen, dus zorg ervoor dat u deze pagina regelmatig controleert. Bij inhoudelijke wijzigingen in deze Privacy Policy zal een duidelijke kennisgeving beschikbaar worden gesteld op onze website.

In deze Privacy Policy legt de Contractor uit:

welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe;

voor welke doeleinden en op welke gronden uw persoonsgegevens worden verwerkt;

hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard;

met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld;

hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;

welke rechten u heeft als betrokkene;

ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerkte persoonsgegevens kunnen onder meer omvatten:

Basisinformatie zoals uw voornaam, achternaam, titel;

Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;

Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;

Persoonsgegevens die u verstrekt voor het bijwonen van evenementen of vergaderingen, zoals toegangs- en dieetvereisten;

Persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt voor een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonsgegevens vermeld in uw sollicitatie.

Alle andere persoonsgegevens met betrekking tot u die u verstrekt of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op gronden zoals hieronder uiteengezet. We verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld, u kunt gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven of door te solliciteren naar een baan. We kunnen ook uw persoonsgegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals lokale adviseurs, tegenpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbaar beschikbare bronnen.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

OBM Legal Consulting kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Het leveren van juridische diensten;

Het naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen;

Voor marketing- en business development activiteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor evenementen en andere marketingcommunicaties die voor u interessant kunnen zijn;

Het afhandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor evenementen;

Het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en/of het analyseren en verbeteren van de website.

OBM Legal Consulting zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

Uitvoering van een overeenkomst;

Nakoming van een wettelijke verplichting;

Gerechtvaardigd belang;

Uw toestemming.

Bewaartermijn

OBM Legal Consulting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacy Policy te bereiken of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Delen met anderen

OBM Legal Consulting kan uw persoonsgegevens delen met elk bedrijf of elke professional voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. In sommige gevallen kan de Contractor uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die OBM Legal Consulting verleent, zoals tegenpartijen, lokale adviseurs, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten en overheidsinstellingen;

Derden waarmee OBM Legal Consulting samenwerkt, zoals toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Derde partij leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy, zoals IT-providers, communicatiedienstverleners of andere leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

OBM Legal Consulting zal uw persoonsgegevens alleen overdragen aan bovengenoemde derden voor de doeleinden en op de rechtsgronden zoals uiteengezet in deze Privacy Policy.

Derde partijen aan wie OBM Legal Consulting uw persoonsgegevens overdraagt, zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van privacywetgeving. OBM Legal Consulting is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Om de juridische diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn voor OBM Legal Consulting om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal OBM Legal Consulting ervoor zorgen dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging

OBM Legal Consulting heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@obm-legal.com.

Uw rechten

U, als betrokkene, heeft een aantal wettelijke rechten:

Recht op toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin OBM Legal Consulting gerechtigd is om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het verschoningsrecht;

Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin OBM Legal Consulting verplicht is uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen;

Het recht om bezwaar te maken tegen of beperking van de verwerking te verzoeken. Opnieuw kunnen er omstandigheden zijn waarin OBM Legal Consulting wettelijk gerechtigd is om uw verzoek te weigeren;

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en dat u het recht heeft om die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het recht om uw toestemming in te trekken. Ook hier kunnen omstandigheden zijn waarin OBM Legal Consulting gerechtigd is om de verwerking van uw gegevens voort te zetten, met name als de verwerking nodig is om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen

NEED ADVIES VAN ONZE EXPERTS?