OBM Legal White

KLACHTENAFHANDELINGSKADER

Thuis /
KLACHTENAFHANDELINGSKADER

KLACHTENAFHANDELINGSKADER

Definities:

Opdrachtnemer: OBM Legal Consulting-Opal Morales Asencio, gevestigd aan Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

Cliënt: de ontvanger, al dan niet vertegenwoordigd, van de diensten van de Opdrachtnemer.

Klachtenregeling: het huidige kader waarin de procedure is vastgelegd voor de behandeling van Klachten van Cliënten van de Opdrachtnemer zoals bedoeld in de Verordening op de advocatuur;

Klacht: een geschil over (i) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, (ii) de kwaliteit van de dienstverlening en/of (iii) de hoogte van de aan de Cliënt verzonden factuur;

Klachtenfunctionaris: Opal Morales Asencio, advocaat verantwoordelijk voor de behandeling van de Klachten.

Indiening van een klacht.
1.1 Opdrachtnemer moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van eventuele klachten over de uitgevoerde werkzaamheden of in rekening gebrachte kosten binnen dertig (30) dagen na de datum van verzending van de documenten of informatie waarop dergelijke klachten zijn gebaseerd of, indien de Cliënt kan bewijzen dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, binnen dertig (30) dagen na ontdekking daarvan, bij gebreke waarvan de Cliënt alle aanspraken daarop verbeurt. Indien een Klacht wordt ingediend na het verstrijken van bovengenoemde periode van dertig (30) dagen, kan de Klachtenfunctionaris besluiten de Klacht niet in behandeling te nemen. In dat geval zal de Klachtenfunctionaris de Cliënt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Klacht schriftelijk informeren of de Klacht al dan niet in behandeling wordt genomen.

1.2 Een klacht geeft de Cliënt niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij de Opdrachtnemer de Cliënt heeft geïnformeerd dat hij de klacht gegrond acht.

1.3 In geval van een gegronde klacht heeft de Opdrachtnemer het recht, naar eigen keuze, de in rekening gebrachte kosten aan te passen, de tekortkoming kosteloos te herstellen, de betreffende opdracht opnieuw uit te voeren of de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren tegen een evenredige terugbetaling van de door de Cliënt betaalde kosten.

1.4 De Cliënt dient de klacht schriftelijk in te dienen bij de Klachtenfunctionaris, op het e-mailadres info@obm-legal.com. Daartoe dient de Cliënt ten minste de volgende informatie te verstrekken:

(i) de naam- en adresgegevens van de Cliënt;

(ii) de naam van de advocaat tegen wie de Klacht is gericht;

(iii) een specificatie van de handelingen of nalatigheden van de advocaat, of de factuur, die aanleiding hebben gegeven tot de Klacht;

(iv) het dossiernummer waarop de Klacht betrekking heeft;

(v) de verklaring dat de Klacht dient te worden behandeld volgens het Bedrijfsklachtenregeling; en

(vi) de datum waarop de Klacht is ingediend en handtekening.

1.5 Indien de Klacht niet voldoet aan de in paragraaf 1.3 genoemde eisen, zal de Klachtenfunctionaris de Cliënt hierover na ontvangst van de Klacht informeren. In dat geval krijgt de Cliënt de gelegenheid om de ontbrekende informatie alsnog te verstrekken, bij gebreke waarvan de Klachtenfunctionaris de Klacht niet in behandeling zal nemen. In het laatste geval zal de Klachtenfunctionaris de Cliënt schriftelijk informeren over het niet in behandeling nemen van de Klacht.

Ontvangstbevestiging van een Klacht
Na ontvangst van een volledige Klacht stuurt de Klachtenfunctionaris een ontvangstbevestiging aan de Cliënt. De Cliënt ontvangt ook de contactgegevens van de Klachtenfunctionaris en informatie over de volgende stappen van de procedure overeenkomstig het Klachtenregeling.

Behandeling van een Klacht
3.1 De Klachtenfunctionaris verzamelt de informatie die nodig is voor een juiste behandeling en beoordeling van de Klacht. De Klachtenfunctionaris kan om aanvullende informatie vragen.

3.2 Indien de Klachtenfunctionaris dit nodig acht, of indien een van de partijen dit wenst of beide partijen dit wensen, worden de partijen bijeengeroepen om de zaak te bespreken op een door de Klachtenfunctionaris te bepalen plaats, dag en tijdstip.

3.3 Op basis van alle verkregen informatie zal de Klachtenfunctionaris een voorstel voor een oplossing van de Klacht aan de Cliënt voorleggen.

3.4 De Cliënt dient schriftelijk te reageren op het voorgestelde klachtrecht, anders wordt hij of zij geacht in te stemmen met het voorstel van de Klachtenfunctionaris voor de oplossing van de klacht.

3.5 Een klacht wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Reactietijd
De Klachtenfunctionaris streeft ernaar een klacht binnen een maand na ontvangst van een volledige klacht naar tevredenheid van de cliënt op te lossen. Indien de klacht niet binnen een maand kan worden opgelost, wordt de klager(s) schriftelijk geïnformeerd over de reden van de vertraging, evenals de termijn waarbinnen een besluit zal worden genomen over de inhoud van de klacht.

Bevoegde rechtbank

5.1. Indien een Klacht niet naar tevredenheid van de Cliënt is opgelost, kan de Cliënt de Klacht voorleggen aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

Kosten
De Cliënt hoeft geen kosten te betalen aan OBM Legal Consulting voor de kosten van de behandeling van de klacht overeenkomstig deze Klachtenregeling. Elke partij draagt haar eigen kosten.

HEEFT U ADVIES NODIG VAN ONZE EXPERTEN?