OBM Legal White

Algemene Voorwaarden

Thuis /
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De hierna vermelde voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Klant: de wederpartij van Opdrachtnemer met betrekking tot een contract in de zin van Artikel 2.1;

Opdrachtnemer: OBM Legal Consulting – Opal Morales Asencio, gevestigd te Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam,

ook afzonderlijk aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.

1.2 Het effect van de Artikelen 404 en 407 (2), Boek 7, van het Burgerlijk Wetboek, alle opdrachten zullen uitsluitend worden aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer en/of een andere door Opdrachtnemer aangewezen professional;

1.3 De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op (i) leden van Opdrachtnemer; (ii) indien en wanneer deze leden rechtspersonen zijn; (iii) alle personen en/of entiteiten die in dienst zijn van of werken voor Opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) alle contracten waarbij Opdrachtnemer verplicht is diensten te verlenen; (ii) alle contracten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden tussen Klant en Opdrachtnemer of hun respectieve rechtsopvolgers; en (iii) alle offertes en/of voorstellen gedaan door Opdrachtnemer (‘de Opdracht’).

2.2 Aanvaarding van offertes van de Opdrachtnemer kan alleen geschieden door aanvaarding van deze voorwaarden, waarbij de Klant ook afziet van de toepassing van zijn eigen voorwaarden. Afwijkende bedingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien een werknemer van de Opdrachtnemer, in dit geval een bevoegd persoon, expliciet met dergelijke afwijkingen heeft ingestemd en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer aan Klant zijn bevestigd.

2.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of in het contract ongeldig is of ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van het contract van kracht voor zover mogelijk en wordt de ongeldige bepaling in overleg tussen de partijen vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn bindend voor de Klant vanaf een maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Klant.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1 Opdrachtnemer is alleen verplicht de opdracht uit te voeren of voort te zetten indien en wanneer Klant Opdrachtnemer alle gevraagde gegevens en informatie heeft verstrekt in de door Opdrachtnemer aangegeven vorm en wijze. Alle extra kosten die ontstaan door het niet tijdig en correct aanleveren van de gevraagde gegevens of informatie door de Klant, komen voor rekening van de Klant.

3.2 Klant informeert Opdrachtnemer onmiddellijk over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

3.3 Klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

3.4 Op grond van de huidige wetgeving moet OBM Legal Consulting – onder andere – de identiteit van de klant verifiëren, vaststellen of er ongebruikelijke transacties zijn gedaan of gepland en, indien nodig, de relevante autoriteiten op de hoogte stellen van dergelijke activiteiten zonder de klant te informeren. De klant bevestigt dat hij hiervan op de hoogte is en ermee instemt en dat hij alle benodigde informatie zal verstrekken.

3.5 OBM Legal Consulting is verplicht bepaalde grensoverschrijdende regelingen te melden aan de relevante autoriteiten. In bepaalde omstandigheden kan deze meldplicht bij de klant rusten.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze en door welke persoon/personen de opdracht wordt uitgevoerd, rekening houdend, voor zover mogelijk, met de wensen van de Klant.

4.2 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de nodige professionele zorg. Opdrachtnemer garandeert echter niet het behalen van enige beoogde resultaten.

4.3 Data waarop werkzaamheden moeten zijn voltooid, worden alleen beschouwd als termijnen waarvan de niet-nakoming verzuim oplevert (“fatale termijnen”) indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Klant is niet gerechtigd het contract te ontbinden indien een overeengekomen termijn wordt overschreden, tenzij (i) Opdrachtnemer ook na een redelijke termijn die hem schriftelijk is meegedeeld na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn zijn contractuele verplichtingen niet nakomt; (ii) het duidelijk is dat de uitvoering van het contract blijvend onmogelijk zal zijn.

4.5 Opdrachtnemer kan derden inschakelen voor de uitvoering van opdrachten. Indien de Opdrachtnemer een derde inschakelt, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk tegenover de klant voor eventuele fouten van deze derde. De Opdrachtnemer mag namens de klant aansprakelijkheidsbeperkingen accepteren die door dergelijke derden worden gehanteerd.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd tot alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens de uitvoering van de opdracht zijn ontwikkeld of gebruikt, inclusief adviezen, opinies, werkmethoden, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, tenzij derden recht hebben op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

5.2 Onverminderd de bepalingen van Artikel 6.3, en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, mag Klant dergelijke intellectuele eigendomsrechten of een opname daarvan op enig gegevensdrager niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren, hetzij alleen, hetzij in samenhang met of door de inschakeling van derden.

5.3 Klant garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte informatie of anderszins door de Opdrachtnemer niet in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Daarnaast vrijwaart hij de Opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden geldend zouden kunnen maken wegens schending van deze garantie.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

6.1 Opdrachtnemer zal gegevens en informatie die door of namens Klant zijn verstrekt, niet bekendmaken aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt niet voor zover Opdrachtnemer een wettelijke of professionele plicht heeft om dergelijke informatie bekend te maken of Klant Opdrachtnemer heeft vrijgesteld van zijn geheimhoudingsplicht.

6.2 Indien de Opdrachtnemer, krachtens een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel vertrouwelijke informatie moet verstrekken aan een bij wet of door de rechtbank aangewezen derde partij en de Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een wettelijke bepaling, of door de rechtbank van bevoegde jurisdictie of het recht verleend om te weigeren, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige schade of compensatie en heeft de Klant niet het recht om het contract te beëindigen vanwege de daardoor veroorzaakte schade.

6.3 Indien Opdrachtnemer op eigen naam optreedt in tucht-, civiele of strafrechtelijke procedures, is hij gerechtigd de door of namens Klant verstrekte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie die hem tijdens de opdracht ter kennis zijn gekomen, te gebruiken, mits dit gebruik naar redelijk oordeel van Opdrachtnemer van belang kan zijn.

6.4 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, mag Klant geen adviezen, opinies of andere verklaringen van Opdrachtnemer, al dan niet schriftelijk, bekendmaken of op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, tenzij (i) deze handeling direct voortvloeit uit het contract of is bedoeld om een deskundig advies in te winnen over het door Opdrachtnemer verrichte werk, of (ii) Klant een wettelijke of professionele verplichting heeft om de betreffende gegevens bekend te maken of handelt in eigen naam in tucht-, civiele of strafrechtelijke procedures.

7.1 Tenzij (i) Opdrachtnemer verplicht is krachtens een bepaling in de toepasselijke nationale of internationale wet- en regelgeving, inclusief beroepsregels en voorschriften, informatie te verstrekken, of (ii) Opdrachtnemer of personen die aan Opdrachtnemer zijn verbonden of voor Opdrachtnemer werken optreden in enige tucht-, civiele, administratieve of strafrechtelijke procedures waarin deze informatie van belang kan zijn, zullen Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer aangewezen persoon/personen geen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens openbaar maken noch dergelijke informatie verstrekken aan derden, anders dan die bedoeld in artikel 6. Bij het verrichten van het werk handelt Opdrachtnemer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Klant stemt ermee in dat Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Klant en/of personen (voormalig) werkzaam bij, of verbonden aan, Klant, zijn cliënten of derden, zal verwerken binnen het kader van (i) een Opdracht verstrekt door Klant aan Opdrachtnemer, (ii) naleving van wettelijke verplichtingen waaraan Opdrachtnemer is onderworpen

HEEFT U ADVIES NODIG VAN ONZE EXPERTS?